linux2.4.19在at91rm9200 上的寄存器设置

发布于 2008-11-15 13:59:34
以下为linux2.4.19在at91rm9200 上的寄存器设置:
EMAC_CTL:c
EMAC_CFG:2043
EMAC_SR:4
EMAC_TAR:0
EMAC_TCR:0
EMAC_TSR:18
EMAC_RBQP:201a0008
EMAC_RSR:2
EMAC_ISR:0
EMAC_IER:0
EMAC_IDR:0
EMAC_IMR:349
EMAC_MAN:6016cde1
EMAC_FRA:0
EMAC_SCOL:0
EMAC_MCOL:0
EMAC_OK:1
EMAC_SEQE:0
EMAC_ALE:0
EMAC_DTE:0
EMAC_LCOL:0
EMAC_ECOL:0
EMAC_CSE:0
EMAC_TUE:0
EMAC_CDE:0
EMAC_ELR:0
EMAC_RJB:0
EMAC_USF:0
EMAC_SQEE:0
EMAC_DRFC:0
EMAC_HSH:0
EMAC_HSL:0
EMAC_SA1L:ccbbaa00
EMAC_SA1H:dd
EMAC_SA2L:0
EMAC_SA2H:0
EMAC_SA3L:0
EMAC_SA3H:0
EMAC_SA4L:0
EMAC_SA4H:0

the AIC_SMR:77000066660406555000000330000000
the AIC_SVR:
AIC_IVR:20

AIC_FVR:20
AIC_ISR:0
AIC_IPR:92000000
AIC_IMR:2002
AIC_CISR:0
AIC_IECR:0
AIC_IDCR:0
AIC_ICCR:0
AIC_ISCR:0
AIC_EOICR:0
AIC_SPU:20
AIC_DCR:0
AIC_FFER:0
AIC_FFDR:0
AIC_FFSR:0
DBGU_CR:0
DBGU_MR:800
DBGU_IER:0
DBGU_IDR:0
DBGU_IMR:1
DBGU_CSR:40001818
DBGU_RHR:d
DBGU_THR:0
DBGU_BRGR:20
DBGU_C1R:9290781
DBGU_C2R:0
DBGU_FNTR:0
DBGU_RPR:0
DBGU_RCR:0
DBGU_TPR:0
DBGU_TCR:0
DBGU_RNPR:0
DBGU_RNCR:0
DBGU_TNPR:0
DBGU_TNCR:0
DBGU_PTCR:0
DBGU_PTSR:101
PIOA_PER:0
PIOA_PDR:0
PIOA_PSR:3ffe0000
PIOA_OER:0
PIOA_ODR:0
PIOA_OSR:800000
PIOA_IFER:0
PIOA_IFDR:0
PIOA_IFSR:0
PIOA_SODR:0
PIOA_CODR:0
PIOA_ODSR:0
PIOA_PDSR:0
PIOA_IER:0
PIOA_IDR:0
PIOA_IMR:0
PIOA_ISR:0
PIOA_MDER:0
PIOA_MDDR:0
PIOA_MDSR:0
PIOA_PPUDR:0
PIOA_PPUER:0
PIOA_PPUSR:0
PIOA_ASR:0
PIOA_BSR:0
PIOA_ABSR:0
PIOA_OWER:0
PIOA_OWDR:0
PIOA_OWSR:0
PIOB_PER:0
PIOB_PDR:0
PIOB_PSR:3843ffff
PIOB_OER:0
PIOB_ODR:0
PIOB_OSR:0
PIOB_IFER:0
PIOB_IFDR:0
PIOB_IFSR:0
PIOB_SODR:0
PIOB_CODR:0
PIOB_ODSR:0
PIOB_PDSR:0
PIOB_IER:0
PIOB_IDR:0
PIOB_IMR:0
PIOB_ISR:0
PIOB_MDER:0
PIOB_MDDR:0
PIOB_MDSR:0
PIOB_PPUDR:0
PIOB_PPUER:0
PIOB_PPUSR:0
PIOB_ASR:0
PIOB_BSR:0
PIOB_ABSR:2080000
PIOB_OWER:0
PIOB_OWDR:0
PIOB_OWSR:0
PIOC_PER:0
PIOC_PDR:0
PIOC_PSR:c074
PIOC_OER:0
PIOC_ODR:0
PIOC_OSR:0
PIOC_IFER:0
PIOC_IFDR:0
PIOC_IFSR:0
PIOC_SODR:0
PIOC_CODR:0
PIOC_ODSR:0
PIOC_PDSR:0
PIOC_IER:0
PIOC_IDR:0
PIOC_IMR:10
PIOC_ISR:0
PIOC_MDER:0
PIOC_MDDR:0
PIOC_MDSR:0
PIOC_PPUDR:0
PIOC_PPUER:0
PIOC_PPUSR:0
PIOC_ASR:0
PIOC_BSR:0
PIOC_ABSR:0
PIOC_OWER:0
PIOC_OWDR:0
PIOC_OWSR:0
PIOD_PER:0
PIOD_PDR:0
PIOD_PSR:fffffff
PIOD_OER:0
PIOD_ODR:0
PIOD_OSR:0
PIOD_IFER:0
PIOD_IFDR:0
PIOD_IFSR:0
PIOD_SODR:0
PIOD_CODR:0
PIOD_ODSR:0
PIOD_PDSR:0
PIOD_IER:0
PIOD_IDR:0
PIOD_IMR:0
PIOD_ISR:0
PIOD_MDER:0
PIOD_MDDR:0
PIOD_MDSR:0
PIOD_PPUDR:0
PIOD_PPUER:0
PIOD_PPUSR:0
PIOD_ASR:0
PIOD_BSR:0
PIOD_ABSR:0
PIOD_OWER:0
PIOD_OWDR:0
PIOD_OWSR:0
PMC_SCER:0
PMC_SCDR:0
PMC_SCSR:1
PMC_PCER:0
PMC_PCDR:0
PMC_PCSR:1022000
CKGR_MOR:ff01
CKGR_MCFR:12327
CKGR_PLLAR:20263e04
CKGR_PLLBR:10483e0e
PMC_MCKR:202
PMC_PCKR:0x00x00x00x00x00x00x00x0PMC_IER:0
PMC_IDR:0
PMC_SR:f
PMC_IMR:0
ST_CR:0
ST_PIMR:148
ST_WDMR:20000
ST_RTMR:1
ST_SR:5
ST_IER:0
ST_IDR:0
ST_IMR:1
ST_RTAR:fa558
ST_CRTR:fbf3d
RTC_CR:0
RTC_MR:0
RTC_TIMR:130
RTC_CALR:1819819
RTC_TIMALR:0
RTC_CALALR:1010000
RTC_SR:c
RTC_SCCR:0
RTC_IER:0
RTC_IDR:0
RTC_IMR:0
RTC_VER:0
MC_RCR:0
MC_ASR:0
MC_AASR:0
MC_PUIA:0x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x0MC_PUP:0
MC_PUER:0
EBI_CSA:a
EBI_CFGR:0
EBI_SMC2_CSR:0x32880x20000x20000x100041830x20000x20000x20000x2000EBI_SDRC_MR:0
EBI_SDRC_TR:2e0
EBI_SDRC_CR:2188c154
EBI_SDRC_SRR:0
EBI_SDRC_LPR:0
EBI_SDRC_IER:0
EBI_SDRC_IDR:0
EBI_SDRC_IMR:0
EBI_SDRC_ISR:0
EBI_BFC_MR:0

查看更多

关注者
0
被浏览
4.6k
3 个回答
tony
tony 2008-11-15
寄存器的数值在rtthread 0.2.3
EMAC_CTL:c
EMAC_CFG:2953
EMAC_SR:4
EMAC_TAR:0
EMAC_TCR:0
EMAC_TSR:18
EMAC_RBQP:2004831c
EMAC_RSR:3
EMAC_ISR:0
EMAC_IER:0
EMAC_IDR:0
EMAC_IMR:b79
EMAC_MAN:6016cde1
EMAC_FRA:0
EMAC_SCOL:0
EMAC_MCOL:0
EMAC_OK:1
EMAC_SEQE:0
EMAC_ALE:0
EMAC_DTE:0
EMAC_LCOL:0
EMAC_ECOL:0
EMAC_CSE:0
EMAC_TUE:0
EMAC_CDE:0
EMAC_ELR:0
EMAC_RJB:0
EMAC_USF:0
EMAC_SQEE:0
EMAC_DRFC:0
EMAC_HSH:0
EMAC_HSL:0
EMAC_SA1L:0
EMAC_SA1H:0
EMAC_SA2L:0
EMAC_SA2H:0
EMAC_SA3L:0
EMAC_SA3H:0
EMAC_SA4L:0
EMAC_SA4H:0

the AIC_SMR:20272020202020202020202020202020202202020202020320202020202020
the AIC_SVR:
AIC_IVR:2000b740

AIC_FVR:2000b740
AIC_ISR:0
AIC_IPR:80020000
AIC_IMR:1020002
AIC_CISR:0
AIC_IECR:0
AIC_IDCR:0
AIC_ICCR:0
AIC_ISCR:0
AIC_EOICR:0
AIC_SPU:2000b740
AIC_DCR:0
AIC_FFER:0
AIC_FFDR:0
AIC_FFSR:0
DBGU_CR:0
DBGU_MR:800
DBGU_IER:0
DBGU_IDR:0
DBGU_IMR:1
DBGU_CSR:40001818
DBGU_RHR:d
DBGU_THR:0
DBGU_BRGR:21
DBGU_C1R:9290781
DBGU_C2R:0
DBGU_FNTR:0
DBGU_RPR:0
DBGU_RCR:0
DBGU_TPR:0
DBGU_TCR:0
DBGU_RNPR:0
DBGU_RNCR:0
DBGU_TNPR:0
DBGU_TNCR:0
DBGU_PTCR:0
DBGU_PTSR:101
PIOA_PER:0
PIOA_PDR:0
PIOA_PSR:3ffe007e
PIOA_OER:0
PIOA_ODR:0
PIOA_OSR:800000
PIOA_IFER:0
PIOA_IFDR:0
PIOA_IFSR:80000001
PIOA_SODR:0
PIOA_CODR:0
PIOA_ODSR:0
PIOA_PDSR:0
PIOA_IER:0
PIOA_IDR:0
PIOA_IMR:0
PIOA_ISR:0
PIOA_MDER:0
PIOA_MDDR:0
PIOA_MDSR:0
PIOA_PPUDR:0
PIOA_PPUER:0
PIOA_PPUSR:0
PIOA_ASR:0
PIOA_BSR:0
PIOA_ABSR:0
PIOA_OWER:0
PIOA_OWDR:0
PIOA_OWSR:0
PIOB_PER:0
PIOB_PDR:0
PIOB_PSR:3df7ffff
PIOB_OER:0
PIOB_ODR:0
PIOB_OSR:0
PIOB_IFER:0
PIOB_IFDR:0
PIOB_IFSR:0
PIOB_SODR:0
PIOB_CODR:0
PIOB_ODSR:0
PIOB_PDSR:0
PIOB_IER:0
PIOB_IDR:0
PIOB_IMR:0
PIOB_ISR:0
PIOB_MDER:0
PIOB_MDDR:0
PIOB_MDSR:0
PIOB_PPUDR:0
PIOB_PPUER:0
PIOB_PPUSR:0
PIOB_ASR:0
PIOB_BSR:0
PIOB_ABSR:2080000
PIOB_OWER:0
PIOB_OWDR:0
PIOB_OWSR:0
PIOC_PER:0
PIOC_PDR:0
PIOC_PSR:c07f
PIOC_OER:0
PIOC_ODR:0
PIOC_OSR:8
PIOC_IFER:0
PIOC_IFDR:0
PIOC_IFSR:8
PIOC_SODR:0
PIOC_CODR:0
PIOC_ODSR:8
PIOC_PDSR:0
PIOC_IER:0
PIOC_IDR:0
PIOC_IMR:0
PIOC_ISR:0
PIOC_MDER:0
PIOC_MDDR:0
PIOC_MDSR:0
PIOC_PPUDR:0
PIOC_PPUER:0
PIOC_PPUSR:0
PIOC_ASR:0
PIOC_BSR:0
PIOC_ABSR:0
PIOC_OWER:0
PIOC_OWDR:0
PIOC_OWSR:8
PIOD_PER:0
PIOD_PDR:0
PIOD_PSR:fffffff
PIOD_OER:0
PIOD_ODR:0
PIOD_OSR:0
PIOD_IFER:0
PIOD_IFDR:0
PIOD_IFSR:0
PIOD_SODR:0
PIOD_CODR:0
PIOD_ODSR:0
PIOD_PDSR:0
PIOD_IER:0
PIOD_IDR:0
PIOD_IMR:0
PIOD_ISR:0
PIOD_MDER:0
PIOD_MDDR:0
PIOD_MDSR:0
PIOD_PPUDR:0
PIOD_PPUER:0
PIOD_PPUSR:0
PIOD_ASR:0
PIOD_BSR:0
PIOD_ABSR:0
PIOD_OWER:0
PIOD_OWDR:0
PIOD_OWSR:0
PMC_SCER:0
PMC_SCDR:0
PMC_SCSR:1
PMC_PCER:0
PMC_PCDR:0
PMC_PCSR:1020000
CKGR_MOR:ff01
CKGR_MCFR:12327
CKGR_PLLAR:20263e04
CKGR_PLLBR:10483e0e
PMC_MCKR:202
PMC_PCKR:0x00x00x00x00x00x00x00x0PMC_IER:0
PMC_IDR:0
PMC_SR:f
PMC_IMR:0
ST_CR:0
ST_PIMR:0
ST_WDMR:20000
ST_RTMR:8000
ST_SR:7
ST_IER:0
ST_IDR:0
ST_IMR:0
ST_RTAR:0
ST_CRTR:256
RTC_CR:0
RTC_MR:0
RTC_TIMR:958
RTC_CALR:1819819
RTC_TIMALR:0
RTC_CALALR:1010000
RTC_SR:c
RTC_SCCR:0
RTC_IER:0
RTC_IDR:0
RTC_IMR:0
RTC_VER:0
MC_RCR:0
MC_ASR:0
MC_AASR:0
MC_PUIA:0x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x0MC_PUP:0
MC_PUER:0
EBI_CSA:2
EBI_CFGR:0
EBI_SMC2_CSR:0x32880x20000x20000x20000x20000x20000x20000x2000EBI_SDRC_MR:0
EBI_SDRC_TR:2e0
EBI_SDRC_CR:2188c154
EBI_SDRC_SRR:0
EBI_SDRC_LPR:0
EBI_SDRC_IER:0
EBI_SDRC_IDR:0
EBI_SDRC_IMR:0
EBI_SDRC_ISR:0
EBI_BFC_MR:0
descriptors0x2004831c, offset 0
EMAC_CTL:c
EMAC_CFG:2953
EMAC_SR:4
EMAC_TAR:0
EMAC_TCR:0
EMAC_TSR:18
EMAC_RBQP:2004831c
EMAC_RSR:3
EMAC_ISR:0
EMAC_IER:0
EMAC_IDR:0
EMAC_IMR:b79
EMAC_MAN:6016cde1
EMAC_FRA:0
EMAC_SCOL:0
EMAC_MCOL:0
EMAC_OK:0
EMAC_SEQE:0
EMAC_ALE:0
EMAC_DTE:0
EMAC_LCOL:0
EMAC_ECOL:0
EMAC_CSE:0
EMAC_TUE:0
EMAC_CDE:0
EMAC_ELR:0
EMAC_RJB:0
EMAC_USF:0
EMAC_SQEE:0
EMAC_DRFC:0
EMAC_HSH:0
EMAC_HSL:0
EMAC_SA1L:0
EMAC_SA1H:0
EMAC_SA2L:0
EMAC_SA2H:0
EMAC_SA3L:0
EMAC_SA3H:0
EMAC_SA4L:0
EMAC_SA4H:0

the AIC_SMR:20272020202020202020202020202020202202020202020320202020202020
the AIC_SVR:
AIC_IVR:2000b740

AIC_FVR:2000b740
AIC_ISR:0
AIC_IPR:80020000
AIC_IMR:1020002
AIC_CISR:0
AIC_IECR:0
AIC_IDCR:0
AIC_ICCR:0
AIC_ISCR:0
AIC_EOICR:0
AIC_SPU:2000b740
AIC_DCR:0
AIC_FFER:0
AIC_FFDR:0
AIC_FFSR:0
DBGU_CR:0
DBGU_MR:800
DBGU_IER:0
DBGU_IDR:0
DBGU_IMR:1
DBGU_CSR:40001818
DBGU_RHR:d
DBGU_THR:0
DBGU_BRGR:21
DBGU_C1R:9290781
DBGU_C2R:0
DBGU_FNTR:0
DBGU_RPR:0
DBGU_RCR:0
DBGU_TPR:0
DBGU_TCR:0
DBGU_RNPR:0
DBGU_RNCR:0
DBGU_TNPR:0
DBGU_TNCR:0
DBGU_PTCR:0
DBGU_PTSR:101
PIOA_PER:0
PIOA_PDR:0
PIOA_PSR:3ffe007e
PIOA_OER:0
PIOA_ODR:0
PIOA_OSR:800000
PIOA_IFER:0
PIOA_IFDR:0
PIOA_IFSR:80000001
PIOA_SODR:0
PIOA_CODR:0
PIOA_ODSR:0
PIOA_PDSR:0
PIOA_IER:0
PIOA_IDR:0
PIOA_IMR:0
PIOA_ISR:0
PIOA_MDER:0
PIOA_MDDR:0
PIOA_MDSR:0
PIOA_PPUDR:0
PIOA_PPUER:0
PIOA_PPUSR:0
PIOA_ASR:0
PIOA_BSR:0
PIOA_ABSR:0
PIOA_OWER:0
PIOA_OWDR:0
PIOA_OWSR:0
PIOB_PER:0
PIOB_PDR:0
PIOB_PSR:3df7ffff
PIOB_OER:0
PIOB_ODR:0
PIOB_OSR:0
PIOB_IFER:0
PIOB_IFDR:0
PIOB_IFSR:0
PIOB_SODR:0
PIOB_CODR:0
PIOB_ODSR:0
PIOB_PDSR:0
PIOB_IER:0
PIOB_IDR:0
PIOB_IMR:0
PIOB_ISR:0
PIOB_MDER:0
PIOB_MDDR:0
PIOB_MDSR:0
PIOB_PPUDR:0
PIOB_PPUER:0
PIOB_PPUSR:0
PIOB_ASR:0
PIOB_BSR:0
PIOB_ABSR:2080000
PIOB_OWER:0
PIOB_OWDR:0
PIOB_OWSR:0
PIOC_PER:0
PIOC_PDR:0
PIOC_PSR:c07f
PIOC_OER:0
PIOC_ODR:0
PIOC_OSR:8
PIOC_IFER:0
PIOC_IFDR:0
PIOC_IFSR:8
PIOC_SODR:0
PIOC_CODR:0
PIOC_ODSR:8
PIOC_PDSR:0
PIOC_IER:0
PIOC_IDR:0
PIOC_IMR:0
PIOC_ISR:0
PIOC_MDER:0
PIOC_MDDR:0
PIOC_MDSR:0
PIOC_PPUDR:0
PIOC_PPUER:0
PIOC_PPUSR:0
PIOC_ASR:0
PIOC_BSR:0
PIOC_ABSR:0
PIOC_OWER:0
PIOC_OWDR:0
PIOC_OWSR:8
PIOD_PER:0
PIOD_PDR:0
PIOD_PSR:fffffff
PIOD_OER:0
PIOD_ODR:0
PIOD_OSR:0
PIOD_IFER:0
PIOD_IFDR:0
PIOD_IFSR:0
PIOD_SODR:0
PIOD_CODR:0
PIOD_ODSR:0
PIOD_PDSR:0
PIOD_IER:0
PIOD_IDR:0
PIOD_IMR:0
PIOD_ISR:0
PIOD_MDER:0
PIOD_MDDR:0
PIOD_MDSR:0
PIOD_PPUDR:0
PIOD_PPUER:0
PIOD_PPUSR:0
PIOD_ASR:0
PIOD_BSR:0
PIOD_ABSR:0
PIOD_OWER:0
PIOD_OWDR:0
PIOD_OWSR:0
PMC_SCER:0
PMC_SCDR:0
PMC_SCSR:1
PMC_PCER:0
PMC_PCDR:0
PMC_PCSR:1020000
CKGR_MOR:ff01
CKGR_MCFR:12327
CKGR_PLLAR:20263e04
CKGR_PLLBR:10483e0e
PMC_MCKR:202
PMC_PCKR:0x00x00x00x00x00x00x00x0PMC_IER:0
PMC_IDR:0
PMC_SR:f
PMC_IMR:0
ST_CR:0
ST_PIMR:0
ST_WDMR:20000
ST_RTMR:8000
ST_SR:0
ST_IER:0
ST_IDR:0
ST_IMR:0
ST_RTAR:0
ST_CRTR:256
RTC_CR:0
RTC_MR:0
RTC_TIMR:959
RTC_CALR:1819819
RTC_TIMALR:0
RTC_CALALR:1010000
RTC_SR:c
RTC_SCCR:0
RTC_IER:0
RTC_IDR:0
RTC_IMR:0
RTC_VER:0
MC_RCR:0
MC_ASR:0
MC_AASR:0
MC_PUIA:0x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x00x0MC_PUP:0
MC_PUER:0
EBI_CSA:2
EBI_CFGR:0
EBI_SMC2_CSR:0x32880x20000x20000x20000x20000x20000x20000x2000EBI_SDRC_MR:0
EBI_SDRC_TR:2e0
EBI_SDRC_CR:2188c154
EBI_SDRC_SRR:0
EBI_SDRC_LPR:0
EBI_SDRC_IER:0
EBI_SDRC_IDR:0
EBI_SDRC_IMR:0
EBI_SDRC_ISR:0
EBI_BFC_MR:0
bernard
bernard 2008-11-17
主要的差别是什么?pinmux,clock,emac上有什么差别吗?

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览