【PersimmonUI柿饼学习营】+ A Byte of China + 2048游戏

发布于 2018-09-02 17:38:35
  本帖最后由 ianhom 于 2018-9-2 17:47 编辑


第二周作业:制作2048游戏

开发环境
RTT + PerimmonUI + 野火RT1052Mini + 5寸800*480触屏
wx_camera_1535343243074.jpg

开发过程
关于环境的搭建可以参考上一篇帖子,这次2048的作业分成两部分,游戏本身的逻辑
UI实现
2048的游戏逻辑
网上有很多源码例程,其核心算法如下:
遍历数组从数组的当前位置的下一个
开始遍历,找不是0的位置
如果没找到什么也不做
如果找到
如果当前位置是0,那么像当前位置与下一个进行互换,将下标减一
如果当前位置和下一个位置相等,将当前位置数据*2,下个位置数据置0
有了这个算法,做上下左右操作的时候,只需要把4*4的二维数组进行转换,然后使用这个算法计算,最后再转换回原来的方向即可。
除了核心算法,还有一些其他功能需要注意:1、在空白的随机位置生成2或4的数据;2、输赢的判断;3、撤销操作;4、得分计算;5、不同数据的方块颜色计算。这些就不详细介绍了,看源码可能更清晰一些。

var arrOri  = [[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]];
var arrTempI = [[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]];
var arrTempS = [[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]];
var arrRedo = [[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]];
var arrRTT = [[0,2,4,8],[16,32,64,128],[256,512,1024,1024],[1024,1024,1024,1024]];
var Score = 0;
var ScoreRedo = 0;
var Res = 0; //1=win,2=lose;
var BASECLR = 0xFFFFF48F;
var OFFSET = 100;

function printArr(arr)
{
for(var i=0;i<4;i++){
console.log(arr
  [0],arr
   [1],arr
    [2],arr
     [3]);
     }
     }

     function arrCp(arrSrc,arrDes)
     {
     for(var i=0;i<4;i++){
     for(var j=0;j<4;j++){
     arrDes
      [j] = arrSrc
       [j];
       }
       }
       }

       function arrCmp(arrSrc,arrDes)
       {
       for(var i=0;i<4;i++){
       for(var j=0;j<4;j++){
       if(arrDes
        [j] != arrSrc
         [j]){
         return 0;
         }
         }
         }
         return 1;
         }

         function arrSpan(arrSrc,arrDes)
         {
         for(var i=0;i<4;i++){
         for(var j=0;j<4;j++){
         arrDes[j]
          = arrSrc
           [j];
           }
           }
           }

           function arrInvt(arrSrc,arrDes)
           {
           for(var i=0;i<4;i++){
           for(var j=0;j<4;j++){
           arrDes
            [j] = arrSrc
             [3-j];
             }
             }
             }

             function addNum()
             {
             var blankCnt = 0;
             for(var i=0;i<4;i++){
             for(var j=0;j<4;j++){
             if(0 == arrOri
              [j]){
              blankCnt += 1;
              }
              }
              }

              var luckyNum = Math.floor(Math.random()*2+1)*2;
              var luckyBox = Math.floor(Math.random()*blankCnt+1);

              blankCnt = 0;
              for(var i=0;i<4;i++){
              for(var j=0;j<4;j++){
              if(0 == arrOri
               [j]){
               blankCnt += 1;
               if(blankCnt == luckyBox)
               {
               arrOri
                [j] = luckyNum;
                }
                }
                }
                }
                }

                function getColor(val)
                {
                var temp = (BASECLR + (OFFSET *( Math.log(val)/Math.log(2))));
                return temp;
                }

                function gameCheck()
                {
                for(var i=0;i<4;i++){
                for(var j=0;j<3;j++){
                if(arrOri
                 [j] == arrOri
                  [j+1]){
                  return;
                  }
                  }
                  }
                  for(var j=0;j<4;j++){
                  for(var i=0;i<3;i++){
                  if(arrOri
                   [j] == arrOri[i+1][j]){
                   return;
                   }
                   }
                   }
                   for(var j=0;j<4;j++){
                   for(var i=0;i<4;i++){
                   if(0 == arrOri
                    [j]){
                    return;
                    }
                    }
                    }

                    Res = 2;
                    }

                    function getData(arr)
                    {
                    //遍历数组从数组的的当前位置的下一个开始遍历,找不是0的位置()
                    // 如果没找到什么也不做
                    // 如果找到
                    //如果当前位置是0,那么像当前位置与下一个进行互换(当前位置获得下一个位置的数据,并且将下一个位置数据置为0,将下标减一)
                    //如果当前位置和下一个位置相等,将当前位置数据*2,下个位置数据置0
                    var i,nextI,len,m;
                    len = arr.length;
                    for (i = 0; i < len; i += 1) {
                    //先找nextI
                    nextI = -1;
                    for (m = i+1; m < len; m++){
                    if(arr[m] !== 0) {
                    nextI = m;
                    break;
                    }
                    }

                    if (nextI !== -1) {
                    //存在下个不为0的位置
                    if (arr
                     === 0) {
                     arr
                      = arr[nextI];
                      arr[nextI] = 0;
                      i -= 1;
                      } else if (arr
                       === arr[nextI]) {
                       arr
                        = arr
                         *2;
                         Score += arr
                          ;
                          arr[nextI] = 0;
                          if(2048 == arr
                           ){
                           Res = 1;
                           }
                           }
                           }
                           }
                           }

                           var page = {

                           onButton: function(e)
                           {
                           if((e.target.id != "buttonRedo")&&(2 != Res)){
                           arrCp(arrOri,arrRedo);
                           ScoreRedo = Score;
                           }

                           switch (e.target.id) {
                           case "buttonStart":
                           arrOri = [[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0],[0,0,0,0]];
                           Score = 0;
                           Res = 0;
                           this.setData({buttonStart : {value :'Restart!!', refresh : true}})
                           this.setData({label19: {value : "", refresh : true}});
                           this.setData({imagebox2 : {value :'', refresh : true}})
                           addNum();
                           break;
                           case "buttonLeft":
                           for(var i = 0; i < 4; i++){
                           getData(arrOri
                            );
                            }
                            break;
                            case "buttonRight":
                            arrInvt(arrOri,arrTempI);
                            for(var i = 0; i < 4; i++){
                            getData(arrTempI
                             );
                             }
                             arrInvt(arrTempI,arrOri);
                             break;
                             case "buttonUp":
                             arrSpan(arrOri,arrTempS);
                             for(var i = 0; i < 4; i++){
                             getData(arrTempS
                              );
                              }
                              arrSpan(arrTempS,arrOri);
                              break;
                              case "buttonDown":
                              arrSpan(arrOri,arrTempS);
                              arrInvt(arrTempS,arrTempI);
                              for(var i = 0; i < 4; i++){
                              getData(arrTempI
                               );
                               }
                               arrInvt(arrTempI,arrTempS);
                               arrSpan(arrTempS,arrOri);
                               break;
                               case "buttonRedo":
                               arrCp(arrRedo,arrOri);
                               Score = ScoreRedo;
                               Res = 0;
                               break;
                               case "buttonRTT":
                               arrCp(arrRTT,arrOri);
                               Score = 999999999;
                               Res = 0;
                               break;
                               }
                               if((e.target.id != "buttonRedo")&&(0 == arrCmp(arrOri,arrRedo))){
                               addNum()
                               }


                               if(arrOri[0][0] == 0){
                               this.setData({label1 : {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label1 : {value : arrOri[0][0]}});
                               }
                               this.setData({label1 : {background: getColor(arrOri[0][0]), refresh : true}});

                               if(arrOri[0][1] == 0){
                               this.setData({label2 : {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label2 : {value : arrOri[0][1]}});
                               }
                               this.setData({label2 : {background: getColor(arrOri[0][1]), refresh : true}});

                               if(arrOri[0][2] == 0){
                               this.setData({label3 : {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label3 : {value : arrOri[0][2]}});
                               }
                               this.setData({label3 : {background: getColor(arrOri[0][2]), refresh : true}});

                               if(arrOri[0][3] == 0){
                               this.setData({label4 : {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label4 : {value : arrOri[0][3]}});
                               }
                               this.setData({label4 : {background: getColor(arrOri[0][3]), refresh : true}});

                               if(arrOri[1][0] == 0){
                               this.setData({label5 : {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label5 : {value : arrOri[1][0]}});
                               }
                               this.setData({label5 : {background: getColor(arrOri[1][0]), refresh : true}});

                               if(arrOri[1][1] == 0){
                               this.setData({label6 : {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label6 : {value : arrOri[1][1]}});
                               }
                               this.setData({label6 : {background: getColor(arrOri[1][1]), refresh : true}});

                               if(arrOri[1][2] == 0){
                               this.setData({label7 : {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label7 : {value : arrOri[1][2]}});
                               }
                               this.setData({label7 : {background: getColor(arrOri[1][2]), refresh : true}});

                               if(arrOri[1][3] == 0){
                               this.setData({label8 : {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label8 : {value : arrOri[1][3]}});
                               }
                               this.setData({label8 : {background: getColor(arrOri[1][3]), refresh : true}});

                               if(arrOri[2][0] == 0){
                               this.setData({label9 : {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label9 : {value : arrOri[2][0]}});
                               }
                               this.setData({label9 : {background: getColor(arrOri[2][0]), refresh : true}});

                               if(arrOri[2][1] == 0){
                               this.setData({label10: {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label10 : {value : arrOri[2][1]}});
                               }
                               this.setData({label10: {background: getColor(arrOri[2][1]), refresh : true}});

                               if(arrOri[2][2] == 0){
                               this.setData({label11: {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label11 : {value : arrOri[2][2]}});
                               }
                               this.setData({label11: {background: getColor(arrOri[2][2]), refresh : true}});

                               if(arrOri[2][3] == 0){
                               this.setData({label12: {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label12 : {value : arrOri[2][3]}});
                               }
                               this.setData({label12: {background: getColor(arrOri[2][3]), refresh : true}});

                               if(arrOri[3][0] == 0){
                               this.setData({label13: {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label13 : {value : arrOri[3][0]}});
                               }
                               this.setData({label13: {background: getColor(arrOri[3][0]), refresh : true}});

                               if(arrOri[3][1] == 0){
                               this.setData({label14: {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label14 : {value : arrOri[3][1]}});
                               }
                               this.setData({label14: {background: getColor(arrOri[3][1]), refresh : true}});

                               if(arrOri[3][2] == 0){
                               this.setData({label15: {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label15 : {value : arrOri[3][2]}});
                               }
                               this.setData({label15: {background: getColor(arrOri[3][2]), refresh : true}});

                               if(arrOri[3][3] == 0){
                               this.setData({label16: {value : ""}});
                               }else{
                               this.setData({label16 : {value : arrOri[3][3]}});
                               }
                               this.setData({label16: {background: getColor(arrOri[3][3]), refresh : true}});

                               gameCheck();

                               if(1 == Res){
                               this.setData({label19: {value : "Win!!", refresh : true}});
                               }else if(2 == Res){
                               this.setData({label19: {value : "lose!!", refresh : true}});
                               }
                               else{
                               this.setData({label19: {value : "", refresh : true}});
                               }

                               this.setData({label17: {value : Score, refresh : true}});
                               }
                               };

                               Page(page);-----------------------------------------------分界线-----------------------------------------------------------


有了游戏的逻辑,使用柿饼GUI做界面就很轻松了。
我们需要做17个label(16个用于显示4*4的数组,1个显示得分),和6个按键(上下左右键,开始键,撤销键。。。。其实还有一个隐藏神奇按钮),分布如图所示。
TIM截图20180902165439.png

对label的处理,首先空间名称要尽可能按序来设置,例如label1,label2.....,这样便于后续历遍,空间文本可以不写,游戏中计算的结果会刷新到这里。通过setData功能,后面介绍,这里建议配置好一个label之后,复制粘贴,这样比较有效率,然后利用界面工具来对齐,很方便。
TIM截图20180902165618.png

然后对按键空间进行配置,首先在bindtap中写入onButton,即在该按键按下时,会触发onButton这个函数(按下事件的回调函数)。然后为每个按键填入易读且不同的空间名称,该名称用于按键事件中区别是哪一个按键被按下(回调函数的参数)。这里可以对按键替换下图片,按下和常态的图片不同,有按下的效果。别忘了清除控件文本。
TIM截图20180902165705.png


完成界面配置后,我们可以编写js的部分。如上述步骤,onButton作为page的方法,在按键被按下后将会被调用,然后根据控件名称找到对应的分支,比如buttonLeft,我们就要刷新数组的数据getData()。
TIM截图20180902165836.png


完成数据刷新后,就要刷到显示上,这里使用setData功能,可以设置控件的本文(修改方块值)、修改控件背景颜色(修改方块颜色)及其他属性(位置,大小,是否显示等)
TIM截图20180902170045.png

有了上述操作,我们就完成了一个基本的2048游戏了,附件是柿饼工程,这里抛砖引玉,期待大家更完善、更有趣的版本。

效果展示
先在模拟器上试验效果
2048_sim.gif

开发板上的效果
2048_board.gif

总结
控件丰富,玩法也比较灵活,期待更多空间。
2048逻辑蛮有意思的,JavaScript也很容易入门,JS+GUI设计器确实很方便开发复杂的图形功能。
我实现的界面刷新效率不高,期待大佬的优化版本。

柿饼工程
下载附件[hw2-4.rar]
查看更多

关注者
0
被浏览
2.2k
4 个回答
DaZhou
DaZhou 2018-09-02
大佬就是大佬,营中学习的榜样,费尽全力,亦不能望其项背:lol
ianhom
ianhom 2018-09-02
DaZhou 发表于 2018-9-2 18:51
大佬就是大佬,营中学习的榜样,费尽全力,亦不能望其项背


大佬谬赞,大佬带带我,我会喊666的:$
haveDream
haveDream 2018-09-03
大佬也玩柿饼 加油

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览