lebhoryi
lebhoryi - 认证专家
This guy hasn't written anything yet

注册于 1 year ago

回答
6
文章
25
关注者
4

debug 文件夹手动删除重新编译试下么

keil的话,在menuconfig 中用 scons --target=mdk5,先生成 mdk 工程试一下

RT-AK 本月刚刚开源:https://github.com/RT-Thread/RT-AK

对接的目标平台有:stm32

相关的人形检测项目正在剪辑视频,预计五一节前将会发布仓库地址。

后续请关注公众号。

RT-AK 刚刚开源:https://github.com/RT-Thread/RT-AK

开发者大会的相关 demo 正在建仓和剪辑视频,预计节前将会开放仓库地址

回到
顶部

发布
问题

投诉
建议